[ Bild: Pałac Krzyżowa/Kreisau]

Instytucje partnerskie

Instytucje partnerskie

Instytut Spraw Polskich (DPI) to ośrodek badań nad polskią historią, polityką, kulturą i społeczeństwem oraz stosunkami polsko-niemieckimi. Poprzez swoją ofertę programową pielęgnuje stosunki z Polską jako krajem sąsiednim, działając głównie w Niemczech. Instytut popularyzuje też polski wkład w europejską historię, kulturę, politykę i myśl europejską. Działalność Instytutu obejmuje badania naukowe o charakterze praktycznym, oferty edukacyjne dla szkół i uczelni, fora polityczne, projekty wydawnicze i wydarzenia publiczne. Instytut posiada unikalną, specjalistyczną bibliotekę literatury polskiej, tłumaczeń polsko-niemieckich i stosunków polsko-niemieckich w perspektywie historycznej i współczesnej.

Kontakt

Deutsches Polen-Institut
Residenzschloss

Marktplatz 15
64283 Darmstadt

Tel. 06151/4202-21
Webseite: www.deutsches-polen-institut.de
E-Mail: info@dpi-da.de

Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich (DPG Bundesverband) jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, zrzeszającym ok. 60 towarzystw regionalnych, które postawiły sobie za cel pojednanie i współpracę między Niemcami a Polską. Stowarzyszenie powstało w 1986 r., ówczesna nazwa brzmiała Arbeitsgemeinschaft deutsch-polnische Verständigung (Grupa Robocza Niemiecko-Polskie Porozumienie). Związek organizuje regularne kongresy towarzystw członkowskich, wydaje dwujęzyczne czasopismo „Dialog” oraz przyznaje nagrodę pod tą samą nazwą, którą honorowane są osoby zasłużone dla polsko-niemieckiego porozumienia.

https://www.dpg-bundesverband.de/

Das Deutsch-Polnische Jugendwerk (DPJW) ermöglicht die Begegnung und Zusammenarbeit junger Deutscher und Polen. Es finanziert und initiiert deutsch-polnische Jugendbegegnungen und unterstützt sie inhaltlich.

Seit Bestehen des Jugendwerks wurden mehr als 75.000 Projekte realisiert, an denen rund 3 Millionen junge Menschen teilgenommen haben. Jährlich fördert das Jugendwerk rund 3.000 Programme mit etwa 100.000 jungen Deutschen und Polen.

Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich (DPG Bundesverband) jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, zrzeszającym ok. 60 towarzystw regionalnych, które postawiły sobie za cel pojednanie i współpracę między Niemcami a Polską. Stowarzyszenie powstało w 1986 r., ówczesna nazwa brzmiała Arbeitsgemeinschaft deutsch-polnische Verständigung (Grupa Robocza Niemiecko-Polskie Porozumienie). Związek organizuje regularne kongresy towarzystw członkowskich, wydaje dwujęzyczne czasopismo „Dialog” oraz przyznaje nagrodę pod tą samą nazwą, którą honorowane są osoby zasłużone dla polsko-niemieckiego porozumienia.

Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Friedhofsgasse 2
14473 Potsdam

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
ul. Alzacka 18
03-972 Warszawa

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) pozwala młodym Niemcom i Polakom spotykać się i pracować razem. Finansuje i inicjuje polsko-niemieckie spotkania młodzieży i wspiera je merytorycznie. Od momentu powstania PNWM zrealizowała ponad 75 000 projektów, w których uczestniczyło około 3 milionów młodych ludzi. Co roku PNWM sponsoruje około 3 000 programów, w których uczestniczy około 100 000 młodych Polaków i Niemców. W programach PNWM ważną rolę odgrywa animacja językowa.

www.dpws.de

Witold Gnauck, Geschäftsführer
Tel.: +49-(0)335-6640593
E-Mail: E-Mail

LaNa jest centrum kompetencji w zakresie wczesnej edukacji językowej w Saksonii. Na zlecenie Saksońskiego Ministerstwa Edukacji i Kultury wspiera przedszkola w całym saksońsko-polskim i saksońsko-czeskim regionie przygranicznym w ich pracy pedagogicznej, mającej na celu zapoznanie dzieci z językiem i kulturą kraju sąsiedniego. W tym celu Placówka dokumentuje aktualne wyniki badań naukowych i lokalne dobre praktyki oraz oferuje praktyczne profesjonalne wsparcie i doskonalenia zawodowe.

Kontakt:

Sächsische Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung (LaNa)
c/o Landkreis Görlitz

Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz

Tel. +49 3581 663 9307
Email nachbarsprachen.sachsen@kreis-gr.de

Web: www.nachbarsprachen-sachsen.eu

Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców działa od 1974 r. Oferuje kursy semestralne, intensywne letnie kursy językowe, kursy na specjalne zamówienia klientów, kursy przygotowawcze do egzaminu państwowego z języka polskiego jako obcego i wreszcie kursy dla przyszłych trenerów językowych. Większość zatrudnionych w szkole lektorów to pracownicy naukowi Instytutu Filologii Polskiej, którzy swoje ogromne doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego zdobyli zarówno na kursach organizowanych w całej Polsce, jak i na uczelniach na całym świecie. Instruktorzy pracujący dla szkoły są dobrze przygotowani do nauczania w grupach wielokulturowych i wielonarodowych, co wymaga doskonałego przygotowania zawodowego, ale także dobrych umiejętności i doświadczenia pedagogicznego. Wykłady, które towarzyszą wszystkim naszym kursom językowym są prowadzone zarówno przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego, jak i przez zewnętrznych ekspertów w odpowiednich dziedzinach.

Schule für Polnische Sprache und Kultur für Ausländer, Universität Wrocław

Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców, Uniwersytet Wrocławski

 

  1. Nankiera 15b (Room 6)
    50-140 Wrocław
    Polska

Phone: +48 71 3752570
e-mail: sjpkc@uwr.edu.pl
web: http://sjpik.uni.wroc.pl

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) z siedzibą w Warszawie jest jedną z najstarszych instytucji wspierających projekty polsko-niemieckie. W ciągu 30 lat działalności sfinansowała ona około 16 000 wspólnych przedsięwzięć, wzmacniając tym samym podstawy wzajemnego zrozumienia.

Popularyzacja języka polskiego i wspieranie kompetencji polskoznawczych w Niemczech należą do ważnych zadań FWPN, dlatego też Fundacja współinicjowała i nadal wspiera m.in. Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra-Brücknera, które zostało otwarte w 2013 r. na uczelniach w Halle i Jenie, oraz projekt „PolenMobil” Instytutu Spraw Polskich.

Kontakt:

Fundacja Współpracy
Polsko-Niemieckiej

  1. Zielna 37, 00-108 Warszawa
    tel. +48 22 338 62 00

Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, Büro Berlin

3 Schillerstraße 59
D-10627 Berlin

Tel.: +49 30 32 666 536
Fax: +49 30 32 666 537
www.sdpz.org
sdpz@sdpz.org

Fundacja „Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego powstała 30 lat temu, kilka miesięcy po polsko-niemieckiej Mszy Pojednania 12 listopada 1989 r., w której uczestniczyli szefowie rządów Polski i Niemiec, Tadeusz Mazowiecki i Helmut Kohl. Fundacja Krzyżowa jest polską organizacją pozarządową non-profit. Inicjatorami byli głównie Polacy i Niemcy, katolicy i protestanci, którzy chcieli przezwyciężyć podział Europy w wyniku II wojny światowej i dla których ważne było stworzenie przestrzeni, w której stosunki europejskie mogłyby się rozwijać w oparciu o wzajemny szacunek, dialog i gotowość do pojednania. Od 2017 r. odbywają się tu kursy języka polskiego dla niemieckich dyplomatów. Niedaleko Krzyżowej znajduje się wieś Opoczka (dawniej Essdorf), gdzie spędził dzieciństwo Emil Krebs.

Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Krzyżowa 7
PL- 58-112 Grodziszcze

+48 74 85 00 300
+48 74 85 00 200
+48 74 85 00 305 (fax)

sekretariat@krzyzowa.org.pl

https://www.krzyzowa.org.pl/de/