Partnerzy

Celem pracy Instytutu jest jest szerzenie zainteresowania Polską w niemieckim społeczeństwie oraz budowanie w ten sposób stabilnych stosunków polsko-niemieckich. Instytut prowadzi badania i wspiera działania naukowe, organizuje konferencje oraz debaty publiczne, jak również interdyscyplinarną Szkołę Letnią. Przyznaje także stypendia naukowe. Od momentu powstania w 1980 roku Instytut wydał ponad 200 tytułów książkowych. Początkowo były to znaczące utwory literackie, później zaś publikacje naukowe i popularnonaukowe o polskiej historii, kulturze, polityce i społeczeństwie.

Instytut zajmuje sie również popularyzacją wiedzy o Polsce w niemieckich szkołach, publikując podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne oraz prowadząc zajęcia dla uczniów w ramach projektu PolenMobil. Instytut organizuje imprezy kulturalno-edukacyjne:dyskusje panelowe, wykłady, koncerty, promocje książek, spotkania autorskie oraz wystawy.

Co dwa lata przyznaje nagrodę im. Karla Dedeciusa dla tłumaczy polskich i niemieckich. Placówka posiada największy księgozbiór na temat Polski w Niemczech, stanowiąc jedną z największych bibliotek tego typu na świecie, oraz liczne archiwa. Instytut postrzega się jako partner i łącznik pomiedzy środowiskiem nauki i praktyki. Swoją ofertę adresuje także do świata polityki i mediów. Posiadając główną siedzibę w Darmstadt, podejmuje działania w różnych regionach Niemiec, szczególnie w Berlinie.

Kontakt:

Deutsches Polen-Institut
Residenzschloss
Marktplatz 15
D-64283 Darmstadt

Tel. +49 6151 4202-21
Mail: info@dpi-da.de
Web: www.deutsches-polen-institut.de

Towarzystwo Niemiecko-Polskie Związek Federalny jest zarejestrowanym stowarzyszeniem i połączeniem różnych towarzystw regionalnych, które postawiły sobie za cel pojednanie i współpracę między Niemcami i Polską. Stowarzyszenie powstało w 1996 roku z Federalnego Związku Towarzystw Polsko-Niemieckich, który z kolei wyłonił się z towarzystw regionalnych w 1987 roku. Stowarzyszenie prowadziło między innymi kampanię na rzecz integracji Polski z Unią Europejską.

www.dpg-bundesverband.de

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) wspiera spotkania i współpracę między młodymi Niemcami i Polakami. Finansuje i inicjuje polsko-niemieckie spotkania młodzieży oraz wspiera je merytorycznie.

Od momentu powstania PNWM zrealizowała ponad 75 000 projektów, w których wzięło udział około 3 milionów młodych ludzi. Każdego roku PNWM wspiera około 3 000 programów, w których uczestniczy około 100 000 młodych Niemców i Polaków.

Kontakt:

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
ul. Alzacka 18
PL-03-972 Warszawa
https://pnwm.org

Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Friedhofsgasse 2
D-14473 Potsdam
https://dpjw.org

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (DPWS) wspiera projekty w ramach polsko-niemieckich partnerstw w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, kulturoznawstwa, prawa i ekonomii. Wspiera przede wszystkim projekty badawcze i wydarzenia naukowe; odbiorcami finansowania są uniwersytety i pozauniwersyteckie instytucje badawcze.

https://www.pnfn.pl

Biuro Polonii powstało w wyniku podpisania „Wspólnego Oświadczenia Okrągłego Stołu” między Polską a Niemcami 12 czerwca 2011 roku w Warszawie. Celem deklaracji była intensyfikacja działań mających na celu wspieranie obywateli niemieckich pochodzenia polskiego i Polaków w Niemczech oraz mniejszości niemieckiej w Polsce. Umowa sprecyzowała i pogłębiła postanowienia ”Traktatu o dobrym sąsiedztwie” (nazwa oficjalna: ”Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” ). Deklaracja przewidywała utworzenie Biura Polonii w Berlinie w celu reprezentowania interesów wszystkich organizacji polonijnych w Niemczech.

Utworzenie biura powierzono Konwentowi Organizacji Polskich w Niemczech.Konwent Organizacji Polskich w Niemczech EWIV kontynuuje dzieło Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech (GbR), który został założony w Kolonii w 1998 roku. Konwent powstał na bazie porozumienia organizacji polonijnych w celu reprezentowania wspólnych interesów Polonii i Polaków w Niemczech. Konwent Organizacji Polskich w Niemczech EWIV przejął cały dorobek poprzedniej organizacji, działa na rzecz utrzymania i kultywowania polskiej tożsamości, kultury, tradycji i języka zgodnie z postanowieniami „Traktatu o dobrym sąsiedztwie” z 17.06.1991 roku.

Biuro Polonii i portal Polonia Viva rozpoczęły swoją działalność w 2012 roku w celu zintensyfikowania działań Polonii i obywateli niemieckich polskiego pochodzenia. Biuro Polonii w Berlinie jest finansowane przez niemieckie Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny. Pod pojęciem „Polonia” rozumiane są osoby polskiego pochodzenia żyjące za granicą, w tym wypadku w Niemczech.

Kontakt:

Büro der Polonia / Geschäftsstelle der Polonia
Englische Straße 30
D-10587 Berlin
Mail: kontakt@biuro-polonii.de

www.poloniaviva.eu

Konwent Organizacji Polskich w Niemczech EUIG przejmuje cały dorobek poprzedniej organizacji i będzie działał na rzecz zachowania i kultywowania polskiej tożsamości, kultury i języka zgodnie z postanowieniami Traktatu Sąsiedzkiego z 17.06.1991 roku. Stowarzyszenie „Konwent Organizacji Polskich w Niemczech EUIG” kontynuuje pracę Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech (GbR) założonego w Kolonii w 1998 roku. Konwent powstał na bazie porozumienia organizacji polonijnych w celu reprezentowania wspólnych interesów Polonii i Polaków w Niemczech.

Kontakt:

Konwent der Polnischen Organisationen in Deutschland EWIV
Büro Aachen
Reichsweg 30 (Nadelfabrik)
D-52068 Aachen

Mail: kontakt@konwent.de
www.konwent.de

Samochód animacyjny językowy Niemieckiego Instytutu Polskiego odwiedza szkoły i instytucje w całych Niemczech, aby wzbudzić zainteresowanie i ciekawość Polską. Język polski jest również przedstawiany uczniom w zabawny sposób (we współpracy z KoKoPol).

Informacje i kontakt:

https://www.poleninderschule.de/polenmobil 

LaNa jest centrum kompetencji w zakresie językowej edukacji sąsiedzkiej w Saksonii. W imieniu Saksońskiego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Demokracji, Europy i Równości jest punktem kontaktowym dla wszystkich tych, którzy (chcą) zaangażować się we wzmacnianie sąsiedzkiej edukacji językowej i międzykulturowego współistnienia ludzi na pograniczu saksońsko-polskim i saksońsko-czeskim – zaczynając od przedszkoli i kontynuując we wszystkich obszarach życia społecznego. W szczególności wspiera również ośrodki opieki dziennej w ich pracy edukacyjnej, aby wprowadzić dzieci w język i kulturę sąsiedniego kraju.

Kontakt:

Sächsische Landesstelle für nachbarsprachige Bildung (LaNa)
c/o Landratsamt Görlitz
Bahnhofstraße 24
D-02826 Görlitz

Tel. +49 3581 663 9432
Mail: nachbarsprachen.sachsen@kreis-gr.de
Web: www.nachbarsprachen-sachsen.eu

Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego działa od 1974 roku, co podkreśla jej wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Szkoła oferuje następujące rodzaje kursów: Kursy semestralne, intensywne letnie kursy językowe, kursy bezpośrednie dla obcokrajowców we Wrocławiu, kursy specjalistyczne dla klientów, kursy przygotowawcze do egzaminu państwowego z języka polskiego jako obcego i wreszcie kursy dla przyszłych trenerów językowych. Większość trenerów językowych zatrudnionych w szkole to pracownicy naukowi Instytutu Filologii Polskiej, którzy swoje bogate doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego zdobywali zarówno na kursach organizowanych w całej Polsce, jak i na uczelniach na całym świecie. Trenerzy pracujący w szkole są dobrze przygotowani do nauczania w grupach wielokulturowych i wielonarodowych, co wymaga doskonałego przygotowania zawodowego, ale także dobrych umiejętności pedagogicznych i doświadczenia. Wykłady towarzyszące wszystkim naszym kursom językowym są prowadzone zarówno przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego, jak i zewnętrznych ekspertów w odpowiednich dziedzinach.

Kontakt:

Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców
c/o Uniwersytet Wrocławski
Nankiera 15b (p. 6)
50-140 Wrocław
Polska

tel. +48 71 3752570
mail: sjpkc@uwr.edu.pl
web: http://sjpik.uni.wroc.pl

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN), z siedzibą w Warszawie, promuje dobre stosunki między Niemcami i Polakami od momentu jej założenia w 1991 roku, co czyni ją kamieniem węgielnym polsko-niemieckiego krajobrazu finansowania. W ciągu prawie 30 lat sfinansowała około 16 000 wspólnych projektów, wzmacniając w ten sposób podstawy wzajemnego zrozumienia.

Popularyzacja języka polskiego i wzmacnianie polskiej wiedzy specjalistycznej w Niemczech należą do najważniejszych zadań SdpZ, dlatego też współinicjowała i nadal wspiera Centrum Studiów Polskich im. Aleksandra Brücknera, które zostało otwarte na uniwersytetach w Halle i Jenie w 2013 r., a także projekt „PolenMobil”.

Kontakt:

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Zielna 37
PL-00-108 Warszawa

tel. + 48 22 338 62 00
fwpn@fwpn.org.pl
www.fwpn.org.pl

Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit
Büro Berlin
3 Schillerstraße 59
D-10627 Berlin

Tel.: +49 30 32 666 536
sdpz@sdpz.org
www.sdpz.org

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego powstała 30 lat temu, kilka miesięcy po polsko-niemieckiej mszy pojednania 12 listopada 1989 roku, w której uczestniczyli szefowie rządów Polski i Niemiec, Tadeusz Mazowiecki i Helmut Kohl.

Fundacja Krzyżowa jest polską organizacją pozarządową non-profit. Jej inicjatorami byli głównie Polacy i Niemcy, katolicy i protestanci, którzy pragnęli przezwyciężyć podział Europy powstały w wyniku II wojny światowej i dla których ważne było stworzenie przestrzeni, w której stosunki europejskie mogłyby się rozwijać w oparciu o wzajemny szacunek, dialog i wolę pojednania.

Kontakt:

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
(Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung)
Krzyżowa 7
PL- 58-112 Grodziszcze

Tel. +48 74 85 00 – 300 / – 200
Mail: sekretariat@krzyzowa.org.pl
Web: www.krzyzowa.org.pl