Publikationen / Publikacje

POLONUS ist die Zeitschrift des KoKoPol. Das Wort polonus, das die Herausgeber als Titel gewählt haben, bezeichnet im Lateinischen sowohl das Substantiv „Pole“ als auch das Adjektiv „polnisch“. Das Wort hat sich im Polnischen durchgesetzt und bezeichnet „einen Emigranten aus Polen, der die polnischen Traditionen pflegt“. Dieser etymologisch-semantische Hintergrund unterstreicht auch den Zweck unseres POLONUS, der zur Verbreitung und Popularisierung der polnischen Sprache in Deutschland beitragen soll. Dies zeigt sich auch in dem bewusst gewählten Untertitel Zeitschrift für die polnische Sprache und den europäischen Dialog. Seiner Zielsetzung entsprechend präsentiert der POLONUS wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Beiträge, aber auch Wissenswertes über die polnische Sprache, verdienstvolle Persönlichkeiten des deutsch-polnischen Dialogs, die der polnischen Sprache sehr verbunden sind, sowie Veranstaltungen, die mit der polnischen Sprache in Deutschland zusammenhängen. Zweimal im Jahr (Mai und Dezember) erscheint eine zweisprachige populärwissenschaftliche Ausgabe und einmal im Jahr eine deutschsprachige wissenschaftliche Ausgabe mit polnischsprachigen Abstracts.

Wenn Sie Interesse an einem kostenlosen Abonnement haben, wenden Sie sich bitte an: kontakt@kokopol.eu

POLONUS to periodyk KoKoPol. Słowo polonus, które redakcja wybrała jako tytuł naszego pisma, w języku łacińskim oznacza zarówno rzeczownik Polak, jak i przymiotnik polski. Wyraz przyjął się w polszczyźnie i obecnie określa «emigranta pochodzącego z Polski pielęgnującego polskie tradycje». To etymologiczno-semantyczne tło podkreśla również cel naszego „POLONUSa”, który ma się przyczynić do upowszechnienia i popularyzacji polszczyzny w Niemczech. Widać to wyraźnie w świadomie wybranym podtytule „Czasopismo na rzecz języka polskiego i europejskiego dialogu”. Zgodnie z wytyczonym celem POLONUS prezentuje artykuły naukowe, popularnonaukowe, jak również ciekawostki nt. języka polskiego, przedstawia osobistości zasłużone dla polsko-niemieckiego dialogu, którym bliski jest polski, a także wydarzenia, zwiazane z polszczyną w Niemczech. Dwa razy w roku (maj i grudzień) ukazuje się jego dwujęzyczna wersja popularnonaukowa, a raz w roku – niemieckojęzczne wydanie naukowe, zaopatrzone w polskojęzyczne streszczenia.

Osoby zainteresowane bezpłatną prenumeratą prosimy o kontakt: kontakt@kokopol.eu

Polonus

wissenschaftlicher Polonus / naukowy Polonus

Publikationen / Publikacje

Emil-Krebs-Ausstellung / Wystawa o Emilu Krebsie

Emil Krebs (1867-1930) war deutscher Diplomat, Dolmetscher und Übersetzer. Er kam in Niederschlesien zur Welt, ging zur Schule in Schweidnitz (heute Świdnica), studierte u.a. in Breslau (heute Wrocław). Emil Krebs kannte über 60 Sprachen, darunter neben Polnisch auch andere slavische Sprachen, aus mehr als 30 Sprachen übersetzte er ins Deutsche. Die Erinnerung an das Sprachgenie überdauerte in seiner Heimat. In Schweidnitz fand 2019 bereits der zweite Sprachwettbewerb Verrückt nach Emil Krebs (poln. Krebsomania) statt, in dem verschiedene Schulen ihre Kenntnisse in verschiedenen europäischen Sprachen messen; jährliche Fortsetzungen sind geplant. Zudem wird über die Schaffung eines Emil-Krebs-Hauses der Sprachen nachgedacht. Eine zweisprachige, deutsch-polnische Ausstellung über Emil Krebs, entstanden auf Initiative Eckhard Hoffmanns, eines Großneffen des Polyglotten, und der Städtischen Bibliothek in Schweidnitz, wurde Anfang des Jahres im Auswärtigen Amt präsentiert.

KoKoPol zeigte die Ausstellung im Rahmen der Auftaktveranstaltung am 10. Und 11.09.2020 sowie während des Apfel- und Winzerfestes am 18.10.2020

[Bild: Nachfahren von Emil-Krebs vor der Emil-Krebs-Ausstellung bei der Auftaktveranstaltung]

[Potomkowie Emila Krebsa na poświęconej mu wystawie podczas konferencji inauguracyjnej]

Emil Krebs (1867  ̶ 1930) był niemieckim dyplomatą, tłumaczem ustnym i pisemnym. Urodził się na Dolnym Śląsku, chodził do szkoły w Świdnicy (dawniej Schweidnitz), studiował m.in. we Wrocławiu. Emil Krebs znał ponad 60 języków, w tym polski i inne języki słowiańskie, i tłumaczył z ponad 30 języków na niemiecki. Pamięć o geniuszu językowym przetrwała w jego małej ojczyźnie. W 2019 r. w Świdnicy odbył się drugi już konkurs językowy „Krebsomaniacy”, w którym szkoły mierzą swoje kompetencje w różnych językach europejskich; konkurs będzie kontynuowany w kolejnych latach. Ponadto rozważane jest utworzenie Domu Języków im. Emila Krebsa. Dwujęzyczna polsko-niemiecka wystawa o Emilu Krebsie, stworzona z inicjatywy Eckharda Hoffmanna, wnuka brata poligloty, oraz Biblioteki Miejskiej w Świdnicy, została zaprezentowana w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych na początku 2020 r.

KoKoPol pokazało wystawę podczas konferencji inauguracyjnej w dniach 10 i 11 września 2020 r. oraz podczas Festiwalu Jabłek i Wina 18 października 2020 r.