Kurs dla animatorów językowych

Kurs dla animatorów językowych

Kurs jest bezpłatny. Noclegi (rekomendowane) i wyżywienie są opłacone.

Rodzaje szkół:

Szkoła zbiorcza, wyższe klasy szkoły podstawowej i liceum, szkoła dziesięcioletnia, szkoła zawodowa

Oferta kursu skierowana jest do uczniów z językiem polskim jako językiem pochodzenia lub językiem ojczystym LUB ich rodziców

Temat:

Aktywizowanie uczniów z językiem polskim jako językiem pochodzenia i ojczystym oraz ich rodziców jako animatorów językowych w wymianach szkolnych lub w celu integracji klas dwujęzycznych

Rodzaje szkół:

Szkoła zbiorcza, wyższe klasy szkoły podstawowej i liceum, szkoła dziesięcioletnia, szkoła zawodowa
Der Kurs ist auch als Ganztagsangebot realisierbar.

Uczestnicy

maks. 10 uczestników (opcja: warsztaty w IBZ St. Marienthal)

Opis

Wiele niemieckich szkół utrzymuje partnerstwo szkolne z Polską. Jednocześnie w wielu niemieckich klasach są uczniowie z polskim językiem ojczystym i językiem pochodzenia, zwłaszcza w polsko-niemieckim obszarze powiązań. Doświadczenie pokazuje, że dystans do języka polskiego jako nieznanego może zostać zmniejszony za pomocą świadomie zastosowanych środków animacji językowej. Oferta ma na celu aktywizację uczniów z językiem polskim jako ojczystym/językiem pochodzenia oraz ich rodziców jako animatorów językowych w ramach wymiany szkolnej. Przez uświadomienie bliskości z językiem niemieckim i innymi językami europejskimi (internacjonalizmy, podobne przysłowia i frazeologizmy, ekwiwalentne kategorie gramatyczne, struktury zdań i wzorce komunikacji), uczestnicy zdobywają motywację do zainteresowania swoich kolegów i koleżanek lub przyjaciół swoich dzieci językiem polskim. Szkolenie oferuje przegląd dostępnych materiałów do animacji językowej różnych wydawców, z których większość jest bezpłatna. Uczestnicy otrzymują również sugestie dotyczące opracowania własnych materiałów. Zostaną zachęceni, aby w małej grupie opracować, a następnie przedstawić własną jednostkę animacji językowej, która na zakończenie zostanie poddana wspólnej refleksji.

Pytania wiodące:

  • Jak uczniowie z polskim językiem pochodzenia/ojczystym i ich rodzice mogą zaangażować się w szkolną wymianę z Polską jako animatorzy językowi?
  • Jaka wiedza językowa pomaga przezwyciężyć poczucie obcości i uprzedzenia wobec języka polskiego?
  • Jakie metody, podręczniki i materiały są dostępne dla animatorów językowych z językiem polskim jako językiem pochodzenia/ojczystym?
  • Jakie materiały można przygotować samemu?
  • Jak zaplanować jednostkę animacji językowej?
  • Skąd będę wiedzieć, że animacja językowa była dobra?

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

Metody i materiały np. Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt, KoKoPol, Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego itp.

Uwagi

Od 5 zgłoszeń warsztaty mogą odbyć się również w Państwa szkole. Prosimy o kontakt!